Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

8. februára 2022

Prenajímateľ: ………..Meno, Priezvisko………
………….ulica…………
………….PSČ, Mesto…………
r.č. 123456/xxxx

Nájomca: ………..Meno, Priezvisko………
………….ulica…………
………….PSČ, Mesto………..
r.č. 123456/xxxx

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

Čl. 1

  1. Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. ……………….(ulica) v ……………….(Mesto) ku dňu ……………………, založený nájomnou zmluvou zo dňa …………………. medzi nájomcom a prenajímateľom.

Čl. 2

2.1 Nájomca sa zaväzuje vypratať svoje veci z prenajatého bytu a tento predať prenajímateľovi dňa …………………

2.2 Nájomca je súčasne povinný, vzhľadom k ukončeniu nájomnej zmluvy, odhlásiť si trvalé bydlisko, z vyššie uvedeného bytu, do …………………………….

Čl. 3

3.1 Nájomca predá prenajímateľovi prenajatý byt a ten ho prevezme v stave, v akom sa v súčasnej dobe po úpravách vykonaných nájomcom nachádza.

3.2 Prenajímateľ vyplatí pri predaní bytu nájomcovi čiastku ………………..,- EUR (slovom osemsto Eur) ako náhradu za zhodnotenie predaných priestorov.

Čl. 4

4.1 O predaní prenajatého bytu spíšu účastníci tejto dohody preberací protokol, v ktorom hlavne prenajímateľ potvrdí riadne prevzatie predmetu nájmu.

Čl. 5

5.1 Po splnení povinností stanovených touto dohodou budú jej účastníci úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe žiadne záväzky súvisiace s nájomným vzťahom, ktorý bol touto dohodou ukončený.

V ………………….., dňa …………………….

………………………….. ……………………….

prenajímateľ nájomca

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*