Vzory zmluv

Nájomná zmluva na byt

8. februára 2022

Nájomná zmluvauzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „prenajímateľ“) a nájomca: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „nájomca“) sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: Článok I Predmet nájmu Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania ………………….(popis […]...

8. februára 2022

………………… Meno, Priezvisko….Bydlisko………….. …….Názov spoločnosti…….……..Meno konrétnej osoby……….……..ulica………. ……..PSČ, Mesto………. …….Mesto, Dátum…. Motivačný list Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www…………….., by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „………….pozícia…………………“. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako i […]...

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

8. februára 2022

………Názov spoločnosti…… ……ulica……….. ….PSČ, Mesto…. IČO: 12345678 ……..Meno, Priezvisko…… ……ulica……. ….PSČ, Mesto… r.č. 123456/xxxx Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v …………………………(Názov spoločnosti) ako ………………….(pracovná pozícia) Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………..(dátum) z dôvodu zmeny trvalého bydliska. V ……………………., dňa ………………………… …………..Meno,Priezvisko…………. žiadateľ...

Žiadosť o prijatie do zamestnania

8. februára 2022

….Názov spoločnosti….. …..konkrétna osoba…… ……ulica………. …….PSČ, Mesto…….. IČO: 123456789 ……..Meno, Priezvisko……. ……..ulica………….. …….PSČ, Mesto…….. r.č.: 123456/xxxx Mobil: ………………. e-mail: …………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ………………..(konkrétna osoba v spoločnosťi), na základe Vášho inzerátu uverejneného …………..(kde ste našli informácie o pracovnej ponuke) dňa ……………. sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………….(pozícia). Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej […]...

Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa

8. februára 2022

Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Navrhovateľka: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Odporca: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Dieťa: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa(§ 62 a nasl, § 36 ods. 1 Zákona o rodine) Čl. 1 1.1 S otcom maloletého dieťaťa som uzavrela manželstvo ……………………….(dátum). Z tohto manželstva sa nám narodil […]...

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

8. februára 2022

Prenajímateľ: ………..Meno, Priezvisko……… ………….ulica………… ………….PSČ, Mesto………… r.č. 123456/xxxx Nájomca: ………..Meno, Priezvisko……… ………….ulica………… ………….PSČ, Mesto……….. r.č. 123456/xxxx Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní Čl. 1 Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. ……………….(ulica) v ……………….(Mesto) ku dňu ……………………, založený nájomnou zmluvou zo dňa …………………. medzi nájomcom a prenajímateľom. Čl. 2 2.1 Nájomca sa zaväzuje […]...

Životopis- Štrukturovaný životopis

7. februára 2022

Životopis ……………Meno, Priezvisko………….……………adresa………………. …………..mesto………………..telefón  …………………………e-mail   ………………………… Vzdelanie2001-2006       Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava1996-2001       Gymnázium Jána Papánka, BratislavaDoplnkové vzdelanie 1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka, 2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné skúsenosti 2008-2009       OTP Banka, a.s.                      Pozícia: manažér                       Náplň práce: písanie, úprava a aktualizácia článkov, komunikácia s klientmi,                       monitoring a prieskum tlače 2006-2008       A-company, a.s.                       Pozícia: asistentka                       Náplň práce: administratíva,                        vybavovanie […]...

Životopis- Kontextový životopis

7. februára 2022

Životopis ……………Meno, Priezvisko……………………..ulica………………………………..PSČ, Mesto…………. Mobil: ……………………………….Email: ……………………………….. Volám sa (meno,prievisko), narodila som sa …………(deň, mesiac, roko)………. Bývam v …………… Vyštudovala som ………………………………., kde som maturovala zo slovenského a anglického jazyka, ekonomickej a praktickej časti. Po ……….(skola)…………. som pokračovala v štúdiu na ……….(škola)………. Získala som titul ………….. na študijnej kombinácii ………………………….. Teraz pokračujem v dvojročnom magisterskom štúdiu tohto programu, kde […]...

Životopis- Bodový životopis

7. februára 2022

Životopis ………Meno, Priezvisko………..…………..ulica……………. ………..PSČ, Mesto………….telefón  ……………e-mail   …………………………….. Vzdelanie2002-2007       ……………….Názov a adresa školy…………….1996-2001       ……………….Názov a adresa školy…………….Doplnkové vzdelanie1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka,  Bratislava2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné skúsenosti2008-2009       PRIMA Bank, a.s. – asistent (príklad)2006-2008       AAA-company, a.s. – asistentka (príklad) Jazykové znalostiAnglický jazyk – aktívneNemecký jazyk – pokročilýŠpanielsky jazyk – mierne pokročilý Počítačové znalosti Internet (e-mail, www) – pokročilý Microsoft Access […]...