Vzory zmluv

Nájomná zmluva na byt

8. februára 2022

Nájomná zmluvauzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „prenajímateľ“) a nájomca: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „nájomca“) sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: Článok I Predmet nájmu Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania ………………….(popis […]...

Motivačný list

8. februára 2022

………………… Meno, Priezvisko….Bydlisko, Kontakt………….. …….Názov spoločnosti…….……..Meno konrétnej osoby……….……..ulica………. ……..PSČ, Mesto………. …….Mesto, Dátum…. Motivačný list Na základe inzerátu, uverejneného dňa ………………… na stránke www…………….., by som Vás chcel požiadať o prijatie do zamestnania. Zaujímam sa o pozíciu „………….pozícia…………………“. Z predchádzajúceho pracovného života mám skúsenosti s prácou s ľuďmi – organizáciou práce, identifikáciou vzdelávacích potrieb, motiváciou ako […]...

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

8. februára 2022

………Názov spoločnosti…… ……ulica……….. ….PSČ, Mesto…. IČO: 12345678 ……..Meno, Priezvisko…… ……ulica……. ….PSČ, Mesto… r.č. 123456/xxxx Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v …………………………(Názov spoločnosti) ako ………………….(pracovná pozícia) Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………..(dátum) z dôvodu zmeny trvalého bydliska. V ……………………., dňa ………………………… …………..Meno,Priezvisko…………. žiadateľ...

Žiadosť o prijatie do zamestnania

8. februára 2022

….Názov spoločnosti….. …..konkrétna osoba…… ……ulica………. …….PSČ, Mesto…….. IČO: 123456789 ……..Meno, Priezvisko……. ……..ulica………….. …….PSČ, Mesto…….. r.č.: 123456/xxxx Mobil: ………………. e-mail: …………………… Žiadosť o prijatie do zamestnania Vážený pán ………………..(konkrétna osoba v spoločnosťi), na základe Vášho inzerátu uverejneného …………..(kde ste našli informácie o pracovnej ponuke) dňa ……………. sa uchádzam o pracovnú pozíciu ……………….(pozícia). Ponuka voľného pracovného miesta vo Vašej […]...

Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa

8. februára 2022

Okresný súd Bratislava I. Záhradnícka 10 812 44 Bratislava Navrhovateľka: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Odporca: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Dieťa: ……………………………. Adresa:………………………… r.č.:………………………………. Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa(§ 62 a nasl, § 36 ods. 1 Zákona o rodine) Čl. 1 1.1 S otcom maloletého dieťaťa som uzavrela manželstvo ……………………….(dátum). Z tohto manželstva sa nám narodil […]...

Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní

8. februára 2022

Prenajímateľ: ………..Meno, Priezvisko……… ………….ulica………… ………….PSČ, Mesto………… r.č. 123456/xxxx Nájomca: ………..Meno, Priezvisko……… ………….ulica………… ………….PSČ, Mesto……….. r.č. 123456/xxxx Dohoda o skončení nájmu s dohodou o vyrovnaní Čl. 1 Týmto sa ukončuje, dohodou zmluvných strán, prenájom bytu č. ……………….(ulica) v ……………….(Mesto) ku dňu ……………………, založený nájomnou zmluvou zo dňa …………………. medzi nájomcom a prenajímateľom. Čl. 2 2.1 Nájomca sa zaväzuje […]...

Životopis- Štrukturovaný životopis

7. februára 2022

Životopis ……………Meno, Priezvisko………….……………adresa………………. …………..mesto………………..telefón  …………………………e-mail   ………………………… Vzdelanie2001-2006       Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita, Bratislava1996-2001       Gymnázium Jána Papánka, BratislavaDoplnkové vzdelanie 1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka, 2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné skúsenosti 2008-2009       OTP Banka, a.s.                      Pozícia: manažér                       Náplň práce: písanie, úprava a aktualizácia článkov, komunikácia s klientmi,                       monitoring a prieskum tlače 2006-2008       A-company, a.s.                       Pozícia: asistentka                       Náplň práce: administratíva,                        vybavovanie […]...

Životopis- Kontextový životopis

7. februára 2022

Životopis ……………Meno, Priezvisko……………………..ulica………………………………..PSČ, Mesto…………. Mobil: ……………………………….Email: ……………………………….. Volám sa (meno,prievisko), narodila som sa …………(deň, mesiac, roko)………. Bývam v …………… Vyštudovala som ………………………………., kde som maturovala zo slovenského a anglického jazyka, ekonomickej a praktickej časti. Po ……….(skola)…………. som pokračovala v štúdiu na ……….(škola)………. Získala som titul ………….. na študijnej kombinácii ………………………….. Teraz pokračujem v dvojročnom magisterskom štúdiu tohto programu, kde […]...

Životopis- Bodový životopis

7. februára 2022

Životopis ………Meno, Priezvisko………..…………..ulica……………. ………..PSČ, Mesto………….telefón  ……………e-mail   …………………………….. Vzdelanie2002-2007       ……………….Názov a adresa školy…………….1996-2001       ……………….Názov a adresa školy…………….Doplnkové vzdelanie1998-2000       Jazykový kurz z anglického jazyka,  Bratislava2003-2004       Vysokoškolský výmenný program Erasmus, Paríž Pracovné skúsenosti2008-2009       PRIMA Bank, a.s. – asistent (príklad)2006-2008       AAA-company, a.s. – asistentka (príklad) Jazykové znalostiAnglický jazyk – aktívneNemecký jazyk – pokročilýŠpanielsky jazyk – mierne pokročilý Počítačové znalosti Internet (e-mail, www) – pokročilý Microsoft Access […]...