Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa

8. februára 2022

Okresný súd Bratislava I.
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Navrhovateľka: …………………………….
Adresa:…………………………
r.č.:……………………………….


Odporca: …………………………….
Adresa:…………………………
r.č.:……………………………….

Dieťa: …………………………….
Adresa:…………………………
r.č.:……………………………….

Návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa
(§ 62 a nasl, § 36 ods. 1 Zákona o rodine)

Čl. 1


1.1 S otcom maloletého dieťaťa som uzavrela manželstvo ……………………….(dátum). Z tohto manželstva sa nám narodil ………………………………(dátum narodenia) syn, mal. ………………………………(Meno, Priezvisko).

Dôkaz: Sobášny list
Rodný list dieťaťa

Čl. 2


2.1 V manželstve máme už viac rokov nedorozumenia, pretože manžel v nadmernej miere požíva alkoholické nápoje a pod ich

vplyvom je agresívny………………………………(prípadne dôvody sa upravujú na mieru). Tieto nedorozumenia vyvrcholili, keď ma manžel pod vplyvom alkoholu ……………………………… zbil tak, že som musela byť 5 dní hospitalizovaná v nemocnici v Bratislave. Za tento čin bol trestne stíhaný pred Okresným súdom v Bratislave I. pod sp. zn. 1 AB312/08. (príklad)

Dôkaz: Lekárska správa
Spis Okresného súdu Bratislave I. v Bratislave sp. zn. 1 As312/20

Čl. 3


3.1 Od uvedeného zranenia som s manželom prerušila spolužitie a on sa odsťahoval k svojej matke do bytu na Hlavnej

ulici č. 12 v Bratislave. Od tej doby mi nedáva žiadne peniaze, a to ani na výživu nášho syna. Napriek tomu dochádza často za synom do školy.Vyhráža sa mu a narúša mu jeho denný režim. Syn začal mať v škole problémy so správaním.

Dôkaz: Výsluch rodičov
Výsluch mal. ………………………………(Meno) z adresy matky
Posudok znalca lekára
Správa Základnej školy v Bratislave na Mýtnej ulici

Čl. 4


4.1 Otec dieťaťa pracuje v servise ………………………………(názov). v Bratislave s mesačným zárobkom ……………- EUR. Ja pracujem v predajni (úprava na mieru pre každý prípad osobitne) s mesačným zárobkom 330,- EUR. Vyživovaciu povinnosť obidvaja rodičia máme iba k maloletému synovi.

Dôkaz: Potvrdenia o zárobku rodičov

Čl. 5


5.1 Keďže s otcom dieťaťa spolu nežijem, navrhujem, aby maloletého syna, o ktorého sa od narodenia osobne starám, súd

zveril do mojej výchovy, aby otca zaviazal na vyživovaciu povinnosť k synovi, a aby mu zakázal styk s dieťaťom, pretože naňho ako alkoholik vplýva veľmi negatívne. Navrhujem preto, aby súd po vykonaní dokazovania vydal tento

r o z s u d o k:


Súd zveruje mal. ………………..(meno), nar. …………..(dátum), do výchovy matky a otca zaväzuje prispievať na jeho výživu mesačne sumu 80,- EUR Sk od …………..(dátum), splatných vždy do 15. dňa v mesiaci do rúk matky.
Zameškané výživné je otec povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti rozsudku do rúk matky.
Styk otca s dieťaťom sa zakazuje.
Otec dieťaťa je povinný nahradiť matke dieťaťa trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

………………., dňa ……………….

…….Meno, Priezvisko……..

navrhovateľka

Daj vedieť svojím priateľom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


*