zmluvy

Nájomná zmluva na byt

8. februára 2022

Nájomná zmluvauzatvorená podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „prenajímateľ“) a nájomca: meno a priezvisko: dátum narodenia: trvale bytom: (ďalej aj ako „nájomca“) sa dohodli na uzatvorení zmluvy o nájme bytu za týchto podmienok: Článok I Predmet nájmu Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania ………………….(popis […]...

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

8. februára 2022

………Názov spoločnosti…… ……ulica……….. ….PSČ, Mesto…. IČO: 12345678 ……..Meno, Priezvisko…… ……ulica……. ….PSČ, Mesto… r.č. 123456/xxxx Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou Na základe pracovnej zmluvy pracujem v …………………………(Názov spoločnosti) ako ………………….(pracovná pozícia) Žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu …………………..(dátum) z dôvodu zmeny trvalého bydliska. V ……………………., dňa ………………………… …………..Meno,Priezvisko…………. žiadateľ...